Regulamin

 


 

Regulamin sklepu internetowego OAKLEAF

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.oakleaf.pl prowadzonego przez Eweline Iciek, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Oakleaf Ewelina Iciek, z siedziba Góralska 43, 34-123 Chocznia,  posiadająca NIP: 5512555436, REGON: 367740161, telefon kontaktowy: 788716657, adres mailowy: poczta@oakleaf.pl a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

§ 1 Definicje zawarte w regulaminie

 

1. Sprzedawca – Właściciel Sklepu Internetowego Oakleaf o którym mowa powyżej.
2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

8. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.

9. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

10. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

12. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

13. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Kurier – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

§ 2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Oakleaf.

3. Adresem nadania/zwrotów/reklamacji korespondencji jest: Góralska 43, 34-123 Chocznia

4. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia.

5. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

6. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski i UE.

8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

9. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki. Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia, zapoznaniem się z regulaminem, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

§ 3 Umowa sprzedaży


1. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez stronę internetową Sprzedawcy. W tym celu należy wypełnić znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy „Formularz Zamówienia”, w szczególności podać imię, nazwisko, adres na który ma zostać wysłane zamówienie, adres e-mail Klienta oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

4. Do momentu akceptacji regulaminu i naciśnięcia ,, kupuje i płace „– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, następnie konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.

8. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera ilość, rodzaj zamówionego Towaru oraz całkowitą cenę do zapłaty.

9. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie przyjęte do realizacji”.

§ 4 Realizacja zamówień i dostawa


1.Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.

2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.

3. Zamówienia opatrzone personalizacją muszą być opłacane przedpłatą na konto.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

5. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia, czyli kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, wynosi 1-2 dni robocze i jest zależny od dostępności towaru w magazynie.

6. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego.

10. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki.

11. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

§ 5 Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje po 1-2 dniach roboczych.

4. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę . Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 6 Prawo odstąpienia


1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 21 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
>>Pobierz formularz<<

4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy , umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania.

8. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11 . W przypadku zwrotu produktu opatrzonego personalizacją (grawerem) zwrotowi podlega tylko i wyłącznie koszt produktu. Koszt personalizacji jest bezzwrotny.

§ 7 Reklamacja


1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon albo faktura ) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

5. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta : imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail, b) oznaczenie przedmiotu reklamacji, c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy, d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
6. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, naprawy wadliwego towaru, a jeżeli wada jest istotna może odstąpić od umowy.

7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli będzie to niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny.

9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§ 8 Ochrona prywatności


1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.

3. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

§ 9 Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stosowne przepisy prawa polskiego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.